Category

Nieuws

Bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld   

By | Nieuws | No Comments
Bestemmingsplan Westmade-Noord vastgesteld   

Een positieve stap gezet in de ontwikkeling van het toekomstige woongebied Achter de Duinen’ in Monster. Een van de deelgebieden in dit woongebied is Westmade Noord. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Westland het gewijzigde bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden.  

Gefaseerde aanleg  

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 500 woningen met bijbehorende infra -, groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. Aan de ontwikkeling van Westmade is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan. Het plangebied van Westmade wordt in een aantal fasen ontwikkeld 

Tijdens de raadsvergadering kwam wederom naar voren dat ‘verkeer’ een belangrijk aandachtspunt is en blijft. De woningbouw in Westmade Noord maakt onderdeel uit van een reeks woningbouwprojecten in het Westland en Den Haag. Daarom zijn er verdere gesprekken met zowel gemeente Westland als Den Haag en de Provincie Zuid-Holland over het ‘plan totaal’. Dat is een totaalplan om de te verwachte verkeerstoename beter af te kunnen wikkelen 

Mix van rijwoningen, 2 onder 1 kap en kavels 

Het woningbouwprogramma bestaat uit koopwoningen met vooral een mix van rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en kavels. De sfeer van dit nieuwe deelgebied gaat van duin- naar polderlandschap. In de eerste en derde buurt wordt aangesloten bij het bestaande polderlandschap. In de tweede buurt komt meer de coastal architectuur. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan is vastgesteld. U kunt dit plan inzien via ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Groen en water  

De eerste uitwerkingen voor de stedenbouwkundige plannen laten veel groen en groene routes zien. Er zit in de plannen ruim meer groen dan de Westlandse Norm. De sfeer van het openbaar gebied is vooral duingroen, dat aansluit op de Westlandse Duinen. De uitstraling van de huizen wordt coastal architectuur. Door in bijna het gehele plan een watergang te realiseren van 7 meter breed wordt er ten opzichte van de norm voor waterberging extra water gerealiseerd. 

Hoe nu verder? 

Het ontwikkelingsbedrijf is druk bezig met het bouwrijp maken van de locaties. Hier wordt in een vroeg stadium mee begonnen omdat het voorbelasten de nodige tijd kost. In de tussentijd worden afspraken gemaakt met de ontwikkelaars die de projectmatige woningen in ontwikkeling hebben en wordt de verkoop van de vrije kavels voorbereid.  

Wilt u op de hoogte blijven schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief.

OBWZ in deze tijd het beste per mail bereikbaar

By | Nieuws | No Comments

Wij geven gehoor aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Om de snelle opmars van het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. Door deze maatregelen zijn wij telefonisch verminderd bereikbaar. Heeft u een vraag, dan kunt u ons het beste mailen via info@obwz.nl.

Maatregelen in de organisatie per maandag 16 maart:
– Medewerkers  werken thuis (daar waar mogelijk);
– De aankomende periode ontvangen wij geen bezoekers op kantoor;
– Medewerkers van ons kantoor bezoeken geen klanten en bijeenkomsten (tenzij dit urgent is).

Bereikbaarheid medewerkers
Onze medewerkers werken vanuit huis. En zijn daardoor verminderd bereikbaar. Wanneer u een vraag heeft of obehoefte aan contact, dan vragen wij u een mail te sturen naar info@obwz.nl Uw e-mail of terugbel verzoek wordt dan,zo snel als mogelijk, beantwoord.

Uiteraard proberen wij de gevolgen van deze maatregelen tot een minimum te beperken.

Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Tot slot spreken wij onze waardering en diep respect uit voor iedereen die betrokken is in en rondom de gezondheidszorg in deze uitzonderlijke tijd en wensen u  en uw naasten een goede gezondheid!

 

OBWZ treft alle maatregelen binnen onze invloedssfeer die bijdragen aan de doelstelling: “De maatregelen van het RIVM zijn gericht op dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven”. Bron: RIVM.

Kleine sneak preview naar het wat beelden uit het concept beeldkwaliteitsplan

By | Nieuws | No Comments

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure, die nog loopt, worden er wel al plannen gemaakt voor het gebied Achter de Duinen Westmade-Noord.Hier bij alvast een kleine sneak preview naar het wat beelden uit het concept beeldkwaliteitsplan. Zoals gepresenteerd op de Inloopavond van 16 oktober 2019. In het beeldkwaliteitsplan wordt voor de eerste fase gedacht aan een combinatie van polder en duin.

Ontwerpbestemmingsplan Westmade-Noord opnieuw in procedure gegaan

By | Nieuws | No Comments

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2019 besloten om het op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Dat betekent dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ ter inzage lag vanaf 27 september 2019 voor een periode van 6 weken. Op 16 oktober 2019 organiseerde gemeente Westland in samenwerking met OBWZ een informatieavond voor Bij de verschillende themaborden, stonden de deskundigen van gemeente en OBWZ om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Op dit moment worden de ingediende zienswijzen onderzocht en bekeken. Het plan en bijlagen is te bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum van gemeente Westland. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-ON02. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174

front-tekst-2

Vragen en antwoorden Westmade-noord

By | Nieuws | No Comments

Op 11 juli organiseerde OBWZ samen met Gemeente Westland een inloopavond voor omwonenden. Tijdens deze avond werd informatie gedeeld over de plannen voor Westmade-noord in Monster. Naar aanleiding van deze avond zijn ons vragen gesteld over allerlei zaken die direct of indirect te maken hebben met het plan. We hebben een aantal veelgestelde vragen in rubrieken onderverdeeld en hieronder beantwoord.

Van 10 augustus tot en met 20 september konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente inventariseert de zienswijzen die zijn binnengekomen en zal die in de komende weken behandelen.

Inloopavond eerste ontwerp-bestemmingsplan

By | Nieuws | No Comments

In de ontwikkeling van het gebied Achter de Duinen wordt een flinke stap richting realisatie gezet: binnenkort wordt het bestemmingsplan gepubliceerd voor Westmade-noord. Westmade-noord is het gebied tussen de Oorberlaan en Plaats Langeveld.

Inloopavond
Een inloopavond voor omwonenden vindt plaats op woensdag 11 juli, van 19.00 tot 21.00 uur op het kantoor van OBWZ (Haagweg 33D1 in Monster). Tijdens deze avond worden alleen de grote lijnen getoond; de te selecteren projectontwikkelaars zullen te zijner tijd de verkaveling en woningtypen uitdenken. We verwachten dat er uiterlijk eind 2018 meer bekend is over de eerste woningen Achter de Duinen.

Planregels
Uiteraard dienen de planontwikkelaars die worden geselecteerd zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het gebied. In Westmade-noord zijn verschillende woningtypen toegestaan: vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen. In de zogeheten planregels zijn allerlei details vastgelegd voor bijvoorbeeld bouwhoogten, bijgebouwen, aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen. In het gehele gebied Westmade-noord kunnen maximaal 475 woningen worden gebouwd. Dit zal gefaseerd gebeuren.

Publicatie op 9 augustus
Het ontwerp-bestemmingsplan Westmade-noord wordt op 9 augustus gepubliceerd. De zienswijzeperiode loopt van 10 augustus tot en met 20 september 2018. Meer informatie over het plan is te vinden op www.gemeentewestland.nl. Als u liever langskomt om het plan in te zien, dan kan dat op afspraak. Belt u hiervoor 140174. Alle plannen zijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor overige vragen over de ontwikkeling Westmade-noord kunt u terecht bij Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom: www.dewestlandsezoom.nl of info@obwz.nl. Telefonisch is het projectbureau op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op 0174-53 10 50.

Achter de Duinen moet je gewoon ervaren

By | Nieuws | No Comments

Het nieuwe woongebied Achter de Duinen kun je het beste ervaren. Er gewoon zíjn, de wind in je haren voelen, de zilte zeelucht ruiken als je door de duinen of over het strand loopt. De film is een goed begin om je de enorme veelzijdigheid van het gebied te laten proeven. Een voorproefje van hoe het is om hier straks te wonen. Dan heb je dít… en nog veel meer!

Informatie Achter de Duinen op het Westlands Woonevent

By | Nieuws | No Comments

Interesse om Achter de Duinen te wonen? Dan mag je het Westlands Woonevent op 14 april niet missen. Van 10.00 tot 15.00 uur ben je welkom in het nieuwe Gemeentekantoor Westland aan de Laan van de Glazen Stad 1 in Naaldwijk.

Na een bezoek aan het woonevent ben je volledig geïnformeerd over de nieuwbouwplannen in het Westland. Niet alleen de projecten die in verkoop zijn, worden getoond. Ook is er meer informatie te vinden over toekomstige ontwikkelingen, zoals Achter de Duinen! In de stand van OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom) word je bijgepraat over de actuele stand van zaken. Tot ziens in Naaldwijk!

Omwonenden bijgepraat over nieuwbouwplannen ‘De Duinen’

By | Nieuws | No Comments

Achter de Duinen is niet puur en alleen vanuit het kantoor van ontwikkelaars bedacht. We hebben actief het contact opgezocht met omwonenden. Geluisterd naar wat zij wel en niet wilden. En gekeken wat men tegenwoordig zoekt in een woonomgeving.In klankbordsessies konden de aanwezigen hun visie geven op de ontwikkeling. Wat ontzettend inspirerend was dit. De tips en wensen hebben wij als zeer waardevol gezien en waar mogelijk ter harte genomen.

Woensdag 28 maart jl. was er opnieuw een bijeenkomst waarin de klankbordgroep is bijgepraat en waar de resultaten van de eerdere sessies getoond zijn. Verder zijn de aanwezigen als eersten op de hoogte gebracht van de status van het procedurele traject én is de gebiedscampagne gelanceerd.

vlaggen-paviljoen

Kantoor OBWZ krijgt dubbelfunctie als Paviljoen Achter de Duinen 

By | Nieuws | No Comments

Het kantoor van OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom) vind je Achter de Duinen aan de Haagweg 33D1. Tot voor kort werd hier door ons gewerkt aan de plannen voor een fantastische nieuwe woonwijk. Dat blijven we doen, maar ons kantoor gaan we de komende jaren ook inzetten als sfeervol vertrekpunt van ervaringstochten en evenementen Achter de Duinen. De perfecte manier om in de stemming te komen. Want ook hiervandaan wandel je zo de duinen in en het strand op.

Nieuws Archieven - Pagina 2 van 2 - Nieuwbouwwijk | Achter de Duinen